Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt
Cài đặt → Cài đặt chung → Quản lý thiết bị → [Tên nhà phát hành] → Tin cậy
Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt
Cài đặt → Màn hình khóa và bảo mật → Không rõ nguồn gốc → Bật cho phép